دکتر منوچهر اقبال، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، در سال ۱۳۵۱ دستوری به مدیران زیر مجموعه صادر کرده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست: